Egyedi tervezésű perforált lemez? Velünk lehetséges!
Ismerje meg a MEVACO Product Designert!
OLYAN EGYSZERŰ, MINT MÉG SOHA!
Egyedi perforáltlemez-kazetták konfigurálása és azonnali online rendelése
Kipróbálom a Designert
Tovább

KAPCSOLAT

ÁSZF

A MEVACO GmbH általános értékesítési és szállítási feltételei


Firma MEVACO GmbH, Vordere Karlstraße 12, 73033 Göppingen, Deutschland.
1.Érvényességi terület, írásbeliség
1.1.Cégünk általános üzleti feltételei érvényesek kizárólagosan. Ezek érvényesek vállalkozókkal (§ 14 BGB), közjogi személyekkel és közjogi különvagyonnal szemben. A szerződő fél eltérő általános üzleti feltételeit nem ismerjük el, ha mégis így lenne, akkor ennek érvényét írásban kell jóváhagynunk. Az általános üzleti feltételeink érvényesek akkor is, ha a szerződő fél eltérő általános üzleti feltételeinek ismeretében a szállítást fenntartás nélkül teljesítjük.
1.2.Minden olyan megállapodás, mely köztünk és a szerződő fél között ennek a szerződésnek a teljesítése céljából jön létre, az ebben a szerződésben van írásban rögzítve. Ez különösen érvényes a garancianyilatkozatok megtételére.
1.3.Ezek a feltételek érvényesek minden a szerződő féllel a jövőben kötendő üzleti kapcsolatra is, még akkor is, ha ez még egyszer kifejezetten nem kerül megemlítésre a megállapodásokban.

2.Ajánlatok, szerződéskötések, szerződésdokumentációk, a szerződés tartalma
2.1.Ajánlataink kötelezettség nélkül értendőek. Szerződési ajánlatokat négy héten belül áll módunkban elfogadni.
2.2.A reklámanyagokon és egyéb reklámadat-hordozókon feltüntetett képek és adatok kötelezettség nélküliek.
2.3.A képek és rajzok, kalkulációk és egyéb adattárak vagy dokumentációk tulajdon- és szerzői jogát fenntartjuk magunknak, azokat harmadik fél számára nem lehet hozzáférhetővé tenni. Ez különösen érvényes olyan adattárak vagy dokumentumok esetében, melyek „bizalmas” jelzéssel vannak ellátva; harmadik fél számára történő továbbadás előtt a szerződő félnek be kell szereznie a kifejezett, írásos hozzájárulásunkat.
2.4.Egyéb megállapodások hiányában technikai szerződésdokumentációnak számítanak a megegyezés szerinti rajzok, minták, leírások és más dokumentációk, melyeknél a nyersanyagokra vonatkozó a kereskedelemben szokásos ipari anyagnormák, jelölések és DIN-toleranciák az irányadóak, a súlyadatok viszont kötelezettség nélküliek. A hengerművek szállításánál a pléh erősségében és méretében szokásos eltérések számunkra is megengedettek. A megrendelt árura az elkészítés időpontjában irányadó DIN-szabványok bírnak kötelező erővel, melyek az eltéréseket és a toleranciákat tartalmazzák. Az előírás szerinti nem kilyukasztott szélű pléheknél a stancszerszám vagy más gépi berendezés használatából eredő eltéréseket fenntartjuk. Az esetleges differenciák egyenletesen eloszlatásra kerülnek a széleken. Az árun finom szállórozsda képződhet, ami megengedett. Az alapanyag felszíni állapota, különösen a zsírmentesség hiánya nem róható fel cégünknek, amennyiben erről nem történt külön megállapodás. A 2.4 pont fenti szabályozásai nem érvényesek az általunk értékesített, de nem általunk előállított kereskedelmi árukra, hacsak a DIN normák vagy más előírások ezekre nem kötelezően alkalmazandók.
2.5.Más megállapodás hiányában az általunk szállított termékeket kizárólag Németországban lehet használni. Ezért nem szavatolunk olyan reklamációkért, melyek nem a kiszállított termékek hiányára, hanem a külföldi technikai adottságokra vagy az ottani jogi követelményekre vezethetőek vissza. Ettől eltérés csak akkor lehet, ha a szállítás megállapodás szerint külföldre történik, ottani felhasználás céljából.

3.Árak, fizetési feltételek, lejárat előtti esedékesség, elállási jog, késedelem, visszavétel, visszatartási jog, követelés beszámítása, viszontkereset
3.1.Amennyiben a megrendelés visszaigazolásából más nem következik, minden ár az Incoterm 2010® CIP (fuvar és biztosítás fizetve –ig) szerint értendő és tartalmazza a csomagolás költségeit, valamint a mindenkor érvényes áfát. A megegyezett leszállítás esetében, a szállítás a rendeltetési helyén a szállítóeszközről történő lerakodásig történik. Ebben az esetben a vevő köteles a zavartalan kirakodást biztosítani, és az ehhez szükséges személyi és technikai feltételekről a saját költségén időben gondoskodni. További előfeltétel, hogy a gépjármű a lerakodó helyre közvetlenül behajthasson, és a lerakodás azonnal megkezdődhessen. Amennyiben ezen feltételek nem teljesülnének, az ebből adódó többletköltségek külön kiszámlázásra kerülnek.
3.2.A megrendelésekre a megrendelés napján érvényes árlista érvényes. Ha a megrendelés és a szállítás időpontja között anyagár emelkedés, illetve béremelés következne be, az árigazítás jogát fenntartjuk.
3.3.Amennyiben másképp nem állapodunk meg, a számlát a kiállítástól számított 30 napon belül, levonás nélkül kell kiegyenlíteni.
3.4.Csekket, váltót nem vagyunk kötelesek elfogadni. Amennyiben elfogadunk ilyent, az mindössze teljesítés fejében történik.
3.5.Amennyiben a szerződő fél részletfizetés esetén legalább két részlettel késedelembe esik, jogosultak vagyunk a teljes követelést, akár más ügyben kiállított számlákból szármázó követeléssel együtt esedékessé tenni, akkor is, ha akár csekket vagy váltót fogadtunk el. Ebben az esetben a papírok azonnali készpénzes kifizetés ellenében visszaadjuk.
3.6.Abban az esetben, ha a szerződés megkötését követően a szerződő fél vagyoni helyzetében jelentős változás, romlás következne be, amelynek következtében az ellenszolgáltatás iránti igényünk veszélyeztetve lenne, vagy ha a szerződéses partner ezen helyzete már a szerződéskötéskor fennállt, azonban csak azt követően vált ismertté, úgy az ellenszolgáltatás teljesítéséig megtagadhatjuk a szolgáltatásnyújtást. Ez különösen azokra az esetekre vonatkozik, amikor a szerződő féllel szemben sikertelen kényszer-végrehajtási intézkedéseket foganatosítottak, váltó-, ill. csekk óvatolása esetén, ha saját maga ellen csődeljárást kezdeményezett, fizetési moratóriumra tett törekvések, felszámolás vagy ezekhez hasonlóak esetén. Ilyen esetekben a szerződő félnek határidőt szabhatunk az ellenszolgáltatás teljesítésére, ill. a biztosíték szolgáltatására. Amennyiben a fent megnevezett feltételek az ellenszolgáltatásra vagy a biztosíték nyújtására a szabott határidőben nem teljesülnek, úgy jogosultak vagyunk elállni.
3.7.A szerződő fél fizetési késedelme esetén jogosultak vagyunk, ha törvény alapján egy póthatáridő tűzése nem elkerülhető, az általunk szabott póthatáridő lejártát követően, az árut visszavenni, adott esetben a szerződő fél üzemébe belépni és az árut elvinni. Ezenkívül megtilthatjuk a szállított termék elszállítását.
3.8.Amennyiben az általunk leszállított áru visszavételre kerül, úgy ezen árut a szerződő félnek a további kártérítési igényei érvényesítésének csorbítása nélkül egy méltányos részlettel jóváírjuk és a nyitott követeléseinkbe beszámítjuk. A szerződő félnek lehetősége van egyedi esetekben egy csekélyebb mértékű értékcsökkenést igazolni.
3.9.Követeléseinkbe csak nem vitatott vagy jogerősen megállapított követeléseket lehet beszámítani. Viszontkereset kizárva. A szerződő fél csak akkor jogosult visszatartási jogot érvényesíteni, amennyiben az ellenkövetelése ugyanazon a szerződéses viszonyon alapul.

4.Szolgáltatásszabadság, szállítási idő, részszállítás, elállási jog, késedelemből eredő károk
4.1.A megfelelő időben történő, szakszerű szállítás lehetősége fennáll.
4.2.A szállítási idő, a rendelés visszaigazolásának dátumával kezdődik. Az általunk megadott szállítási határidő kezdetének ezen kívül előfeltétele az összes, vevő által szolgáltatandó dokumentum, információ megfelelő időben történő beérkezése, valamint a megbízás összes részletének tisztázása, különös tekintettel valamennyi technikai kérdésre, a rajzok jóváhagyására, adott esetben a szükséges megrendelési részek leszállítására stb. Ez a szerelési szolgáltatásokra is érvényes. Részteljesítések megengedettek, amennyiben azok elvárhatóak.
4.3.Vis maior, avagy egyéb rajtunk kívülálló körülmények, különösen a közlekedési akadályok, tőlünk független üzemzavarok, sztrájkok, üzembezárások, nyersanyaghiány, háború miatt bekövetkező szállítási késedelem esetén, amennyiben másképp nem állapodtunk meg, nem vállalunk felelősséget. Ha ilyen esetekben nem tudunk a megállapodott szállítási határidőn belül teljesíteni, úgy a szállítási idő ennek megfelelően meghosszabbodik. Amennyiben ebben az esetben a szállítási akadály a már meghosszabbított szállítási határidő lejártát követően is fennáll, úgy jogosultak vagyunk a szerződéstől elállni.
4.4.Amennyiben nem tudjuk betartani a vállalt szállítási határidőt, a vevő köteles megkeresésünkre méltányos határidőn belül nyilatkozni, hogy továbbra is igényt tart-e a szállításra. Amennyiben nem nyilatkozik, úgy egy méltányos határidő lejártát követően jogunkban áll a szerződéstől elállni, illetve a szerződést megszűntetni.
4.5.Amennyiben késedelembe esünk a teljesítéssel, úgy az alábbiak érvényesek:
4.5.1.Fix-ügylet esetén, vagy ha a szerződő félnek jogában áll arra hivatkozni, hogy a szerződés teljesítése többé már nem áll érdekében, vagy ha a késedelem egy általunk, vagy képviselőnk, vagy teljesítési segédünk által okozott szándékos szerződésszegésen alapul, úgy a késedelemből eredő károkért a törvényi előírásoknak megfelelően felelünk. Abban az esetben, ha a szerződésszegés az általunk okozott súlyos gondatlanságból következett be, a késedelemből eredő károkkal kapcsolatos felelősségünk az előrelátható, tipikusan bekövetkező károkra korlátozódik.
4.5.2.Amennyiben mi, a képviselőnk, vagy teljesítési segédünk lényeges, szerződésben vállalt kötelezettségét megszegi, és nem 4.5.1 pontban foglaltak szerinti törvényi felelősség esete áll fenn, úgy a késedelemből eredő károkért való felelősségünk az előrelátható, tipikusan fellépő károkra korlátozódik.
4.5.3.Egyéb esetekben a késedelem miatti felelősségünk a szállítási érték 5 %-ára korlátozódik.
4.5.4.A szerződő fél egyéb törvényes igényei ezáltal nincsenek kizárva.

5.Kockázatátszállás
Amennyiben a rendelés visszaigazolásából más nem következik, akkor a szállítás az „üzemből”, illetve raktárkészlet esetén a „raktárból” értendő. A szállítás a megrendelő kockázatára történik, amennyiben a kiszállítás a teljesítési helytől eltérő helyről történik, ha a kiszállítás díjtalan és/vagy a szállítás saját személyzettel vagy járművel történik.

6.Szavatossági igények
6.1.A vevő köteles a leszállított árut, amennyire ezt a rendeltetésszerű üzletmenet lehetővé teszi, a szállítást követően haladéktalanul leellenőrizni. Amennyiben hiányosság mutatkozik, úgy köteles minket haladéktalanul értesíteni. Amennyiben a vevő az értesítési kötelezettségét elmulasztja, úgy az áru elfogadottnak tekintendő, kivéve, ha olyan hibáról van szó, mely az átvizsgálás során nem volt felismerhető. Amennyiben az ilyen hiba később mutatkozik, úgy az értesítést a hiba felfedezését követően haladéktalanul meg kell tenni, ellenkező esetben az áru ezen hiba tekintetében is elfogadottnak tekintendő. A HGB (német Kereskedelmi törvénykönyv) 377. §-a változatlan maradt. Az átvizsgálási kötelezettsége alól a vevő a BGB (német Polgári törvénykönyv) 478. §-a szerinti vállalkozói visszkereset esetén sem mentesül. Amennyiben ilyen esetekben a szerződő fél a vevője által érvényesített hiányosságot nem jelenti be azonnal, úgy az áru ezen hiba tekintetében is jóváhagyottnak tekintendő.
6.2.Amennyiben fennáll egy hiba, úgy jogosultak vagyunk a hiba fajtáját és a vevő jogos igényeit figyelembe véve az utólagos teljesítés módjának meghatározására. Ezen szerződések esetén a harmadik sikertelen kísérlet után az utólagos teljesítés meghiúsultnak tekintendő. Ez a bekezdés nem érvényes a német Polgári Törvénykönyv 478. §-a szerinti visszkereset esetében.
6.3.A hibák utólagos teljesítése esetén csak annyiban vagyunk kötelesek az ezzel kapcsolatban követelhető költségeket, különösen a fuvarozási-, az úti-, a munkaerő- és az anyagköltségeket viselni, amennyiben azok nem amiatt emelkedtek meg, hogy az árut a vevő székhelyétől vagy kereskedelmi telephelyétől, ahova azokat leszállításra kerültek, eltérő helyre kell elszállítani. E bekezdés nem érvényes a német Polgári Törvénykönyv 478.§-a szerinti visszkereset esetében.
6.4.A vevők szavatossági igényei, beleértve a kártérési igényeket 1 év alatt évülnek el. Ez nem érvényes a német Polgári Törvénykönyv 478. §-a szerinti visszkereset, a német Polgári Törvénykönyv 438 § 1. bek. 2. pontja, valamint 634. § 1. bek. 2. pontja esetén. Ez szintén nem érvényes olyan kártérítési igényekre, melyek az élet, a testi épség vagy egészség megsértése folytán vagy az általunk vagy teljesítési segédünk által súlyos gondatlansággal vagy szándékosan okozott kötelességszegésből erednek. A német Polgári Törvénykönyv 438. §- I.2.b. pontjában (építéssel kapcsolatos ügyek) szabályozott esetben a szerződő fél kártérítési igényei 2 év alatt évülnek el. Használt dolgok értékesítése valamennyi szavatossági igény kizárásával történik.

7.Jótállás és kártérítés
7.1.A vevő bármilyen okból támasztott jótállási és kártérítési igényét (a továbbiakban kártérítési igény), különösen a kötelmi jogviszonyból származó kötelezettségek megsértése, ill. jogtalan cselekmény esetén, megalapozatlannak tekintjük.
7.2.Nem érvényes ez a következő esetekben:
7.2.1.amennyiben valamely joghiányra vagy kellékhiányra rosszhiszeműen nem hívtuk fel a figyelmet,
7.2.2.amennyiben adott termékünk vagy szolgáltatásunk minőségére garanciát vállaltunk, és a garanciaidő megkezdődött,
7.2.3.a termékszavatosságra vonatkozó rendelkezések értelmében jogos kártérítési igény esetén,
7.2.4.szándékosság, súlyos gondatlanság, az élet, a testi épség és az egészség veszélyeztetése, valamint az alapvető szerződéses kötelezettségek megsértése esetén. Az alapvető szerződéses kötelezettségek megsértéséből származó kártérítési igényre való jogosultság a szerződési felételekre jellemző, előre látható káreseményekre korlátozódik, amennyiben azok nem esnek a szándékosság, súlyos gondatlanság, az élet, a testi épség és az egészség veszélyeztetésének vélelme alá.
7.3.Amennyiben felelősségünk kizárt vagy korlátozott, az érvényes egyben munkavállalóink, alkalmazottaink, képviselőink, a megrendelések teljesítésében segédkezők személyes felelősségvállalására is.
7.4.A bizonyítási teher – megrendelőt hátrányosan érintő változása – a fenti szabályzásokat nem érinti.

8.Kiegészítő és eltérő szabályozás a nemzetközi szerződésekhez
8.1.Amennyiben az ügyfél telephelye Németországon kívül található, akkor a következő szabályok érvényesek:
8.1.1.Nem vállalunk felelősséget a szállított dolgok szerződés szerint feltételezett felhasználásának a befogadó ország előírásainak történő megfelelőségéért. Továbbá nem vállalunk felelősséget az ott esedékes adókért.
8.1.2.Nem vállalunk felelősséget az állami intézkedések, különösen a export-import korlátozások által kiváltott szállítási akadályokért.
8.2.Amennyiben az ügyfél telephelye Németországon kívül van, és a nemzetközi árukereskedelemről szóló szerződésekről szóló ENSZ-egyezmény (CISG, Bécsi Vételi egyezmény) mindenkor érvényes változata alkalmazandó, úgy ezen túlmenően a következő szabályok alkalmazandók:
8.2.1.Szerződésmódosítások vagy megszűntetések csak írásbeli formában érvényesek.
8.2.2.A 6. és a 7. bekezdések helyett az alábbiak érvényesek:
8.2.2.1.Az ügyfelek törvényi rendelkezésen alapuló kártérítés iránti igényeiért csak akkor felelünk, amennyiben a szerződésszegés általunk, képviselőink, teljesítési segédeink által szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott szerződésszegésen alapul. Akkor is a törvényi rendelkezések szerint felelünk, ha lényeges szerződéses kötelességünket szegjük meg. Jelen felelősségkorlátozás nem érvényes a német termékfelelősségi törvény 1, 4 §–ai alapján esetlegesen fennálló igényekre, vagy az áru által valamely személy életében vagy testi épségében okozott sérülésekből eredő igényekre.
8.2.2.2.Ha a szállított kereskedelmi termékek szerződésellenesek, akkor a vevőt csak abban az esetben jogosult a szerződést megszűntetni, illetve csak akkor illeti meg pótlólagos szállítás, ha a kártérítési igények velünk szembeni érvényesítése kizárt, vagy az ügyfél részéről nem várható el, hogy a szerződésellenes árut felhasználja és a fennmaradó kárát érvényesítse. Ezekben az esetekben először is jogosultak vagyunk a hiányosságok megszüntetésére. Ha a hiányok pótlása nem sikerül és/vagy ez elfogadhatatlan késedelemhez vezet, akkor az ügyfél saját választása szerint jogosult a szerződést felmondani, vagy pótlólagos szállítást kérni. Erre az ügyfél akkor is jogosult, ha a hiányok megszüntetése el nem várható kellemetlenséget okoz, vagy az ügyfél esetleges költségeinek megtérítése bizonytalan.

9.A tulajdonjog fenntartási biztosíték
9.1.A kiszállított áru tulajdonjogát a szerződésben foglalt mindennemű fizetési kötelezettség teljesítéséig, míg folyamatos üzleti kapcsolatnál az ebből eredő valamennyi fizetési kötelezettség teljesítéséig fenntartjuk. Ez akkor is érvényes, ha a követeléseinket folyószámla-összevezetésbe vonják be és az egyenleg engedményezett és elismert, valamint a jövőbeli követelésekre is.
9.2.A vevő köteles a leszállított árut gondosan kezelni, különösen szakszerűen tárolni; továbbá köteles az árut saját költségén tűz-, víz- és lopáskár ellen az újértéknek megfelelően biztosítani..
9.3.Elzálogosítás és harmadik fél általi egyéb beavatkozások esetében a vevő köteles bennünket a jogaink megőrzése érdekében (pl. a ZPO 771 §-a szerinti kereset) erről írásban haladéktalanul értesíteni. Amennyiben a harmadik fél nincs abban a helyzetben, hogy a ZPO 771 §-a szerinti keresetnek a bírósági vagy peren kívüli költségeit részünkre megtérítse, úgy a vevő felel ezen kiesésünkért.
9.4.A vevő jogosult a leszállított áru szabályos üzletmenet szerinti továbbértékesítésére és felhasználására; azonban már most átengedi nekünk a fenntartással szállított áru értékéig azon követeléseit, ami a vásárlójával vagy harmadik féllel szemben a továbbértékesítés miatt merül fel, , és függetlenül attól, hogy a kiszállított árut feldolgozás nélkül vagy feldolgozást követően értékesítette-e tovább. A fenntartással szállított áru értékének a velünk megállapodott végszámla értéke tekintendő (beleértve az Áfá-t is). Amennyiben a fenntartással szállított továbbértékesített áru a közös tulajdonunkat képezi, úgy a követelések átengedése arra az összegre terjed ki, mely a közös tulajdonban lévő részünknek felel meg. Az áru egyéb értékesítésére, különösen elzálogosítására vagy biztosíték átruházására a vevő nem jogosult.
9.5.Továbbértékesítésből származó követelés behajtására a vevő az átruházást követően is jogosult. Ez nem érinti azon jogosultságunkat, hogy saját magunk is behajthatjuk a követelést. Mégis kötelezettséget vállalunk arra, hogy mindaddig nem hajtjuk be a követelést, ameddig a vevő a bevételezett jövedelemből a fizetési kötelezettségeinek eleget tesz, nem esik fizetési késedelembe, különösen ha nem kezdeményez csődeljárást vagy a fizetéseit nem szűntette be. Amennyiben mégis ez a helyzet áll elő, követelhetjük, hogy a vevő ismertesse velünk az engedményezett követeléseket és azok adósait, valamennyi a behajtáshoz szükséges közlést megtegye, az ehhez tartozó iratokat kikézbesítse, és az adósával a követelések engedményezését közölje.
9.6.A szállított termék vevő általi feldolgozása, megváltoztatása mindig részünkre történik. A vevő várományosi joga a szállított árura, az átalakítást követően is fennmarad. Amennyiben a leszállított áru más, nem a mi tulajdonunkban lévő termékkel kerül további feldolgozásra, úgy az új termékben olyan arányban szerzünk közös tulajdont, amilyen arányban a leszállított áru objektív értéke a másik feldolgozott termékhez a feldolgozás időpontjában viszonyult. A feldolgozás következtében keletkezett termékre továbbiakban ugyanaz vonatkozik, mint a fenntartással szállított árura.
9.7.Ha a szállított áru más, nem a mi tulajdonunkban álló termékkel elválaszthatatlanul összekeveredik, összevegyül vagy összekapcsolódik, úgy társtulajdonosokká válunk az új termékben olyan arányban, amilyen arányban a szállított áru objektív értékét, a másik termékhez az összekeveredés, összevegyülés vagy összekapcsolódás időpontjában aránylott. Ha ez a folyamat úgy megy végbe, hogy a vevő terméke tekinthető fő alkotóelemnek, úgy ezúton abban állapodunk meg, hogy vevő a közös tulajdonjogot részarányosan ránk ruházza és az egyedüli- vagy társtulajdont számunkra ingyenesen fenntartja.
9.8.A vevő a vele szemben fennálló követeléseink biztosítékaként azon követeléseket is engedményezi ránk a fenntartással szállított árú valamennyi mellékkötelezettséggel növelt értékének megfelelő mértékben, minden mást megelőző ranghellyel, mely követelések harmadik személyekkel szemben azért állnak fenn, mert a fenntartással szállított áru, mint lényeges alkotórész egy harmadik személynek a telkével, hajójával, hajóépítményével vagy légi járművével egyesült. A 9.4 bekezdésének 2. és 3. mondatai megfelelően érvényesek.
9.9.A vevő a vele szemben fennálló követeléseink biztosítékaként azon követeléseket is engedményezi ránk a fenntartással szállított árú valamennyi mellékkötelezettséggel növelt értékének megfelelő mértékben, minden mást megelőző ranghellyel, mely követelések harmadik személyekkel szemben úgy keletkeztek, hogy elidegenítette a saját, a fenntartással szállított áru, mint lényeges alkotórésszel egyesített telekét, hajóját, hajóépítményét vagy légi járművét. A 9.4 bekezdésének 2. és 3. mondatai megfelelően érvényesek.
9.10.Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a minket megillető biztosítékokat a vevő kérésére annyiban felszabadítjuk, amennyiben a biztosítékaink realizálható értéke a biztosítandó követelést több mint 10%-kal, vagy a névértéket több mint 50%-kal meghaladja; a felszabadítandó biztosítékok kiválasztása minket illet.

10.Bérmunka
10.1.Amennyiben bérmunka kerül alkalmazásra vagy a megrendelő bocsátja rendelkezésre az alapanyagokat, félkész termékeket, szerszámokat, vagy más alkatrészeket, akkor nem vagyunk kötelesek a rendelkezésre bocsátott alkatrészeket ellenőrizni. A szerződéses céljára történő alkalmasság vizsgálatának a kötelezettsége a megrendelőt terheli.
10.2.A megrendelő a szokásosan keletkező selejtet megállapodásként ismeri el. Minden esetben a keletkező selejt az összes anyagmennyiség 5%-áig megengedett és szerződésszerű.
10.3.Amennyiben egy leszállított alkatrész vagy alapanyag (a 10.1. értelmében) hiányossága azt eredményezi, hogy egy általunk előállított alkatrész hiányos lesz vagy használhatatlanná válik, a megállapodott vállalkozói díjat a megrendelőnek akkor is ki kell fizetnie. Amennyiben nekünk vagy egy harmadik félnek egy ilyen szolgáltatott alkatrész illetve alapanyag alkalmatlansága kárt okoz, úgy ezen kárt a megrendelő köteles viselni és köteles minket egy harmadik fél esetleges kártérítési igényétől mentesíteni.

11.Alkalmazandó jog, teljesítés helye, bírósági illetékesség
11.1.Jelen szerződésre a Német Szövetségi Köztársaság joga alkalmazandó.
11.2.A jelen szerződésből eredő valamennyi kötelezettség esetén a teljesítés helye 73278 Schlierbach.
11.3.A belföldön bírósági illetékességgel nem rendelkező kereskedőkkel, közjogi jogi személyekkel, közjogi különvagyonnal illetve külföldi személyekkel kötött szerződések esetén az illetékes joghatóság 73278 Schlierbach. Fenntartjuk magunknak a vevő telephelyén történő perlésének a jogát is.

12.Egyebek
Ha ezen szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, vagy azzá válik, az a jelen szerződés többi pontjának érvényességét nem érinti. Ebben az esetben a felek kötelesek az érvénytelen rendelkezést egy olyan rendelkezéssel pótolni, amely gazdaságilag megfelel azzal amiben a felek akkor állapodtak volna meg, ha az érvénytelenség ismert lett volna.

Schlierbach, 29.06.2016

Weboldalunk Internet Explorerrel nem kompatibilis. A tartalom optimális megjelenítéséhez a Google Chrome böngészőt ajánljuk.

A Chrome letöltése Bezár

FELIRATKOZÁS A HÍRLEVÉLRE

Tájékozódjon rendszeresen a MEVACO termékeinek és szolgáltatásainak újdonságairól, ismerjen meg izgalmas alkalmazási lehetőségeket!

  • Legyen mindig tájékozott!
  • Fedezzen fel újabb és újabb lenyűgöző alkalmazási lehetőségeket!
  • Értesüljön elsőként remek akcióinkról!

Szeretném kérni a MEVACO Newslettert. Kijelentem, hogy elmúltam 16 éves. Az általános információkat, szakmai tanácsokat, rendezvényekről szóló tájékoztatásokat tartalmazó, valamint az új termékeket és szolgáltatásokat bemutató MEVACO Newslettert díjmentesen kapom. A hírlevélről lejelentkezni a megadott linken bármikor van lehetőségem.

Köszünjük, hogy feliratkozott hírlevelünkre. A megerősítéshez hamarosan egy e-mailt küldünk Önnek.